2017 Politika Felsefesi Yazokulu

 • Tarih14 Ağustos - 20 Ağustos 2017 (Köy`e geliş 13 Ağustos 2017, Köy`den çıkış 20 Ağustos 2017) 
 • Amaç
  Bazılarımızın siyaset felsefesi, bazılarımızın ise politika felsefesi demeyi tercih ettiği açıktır. Neden bunun böyle olduğunu düşünmeye başladığımızda, ilkinin ``seis``ten, ``at bakma sanatı``ndan geldiğini görürüz. Seis, kızgın atı sakinleştirmeye, teskin etmeye çalışan kimsedir. İkincisiyse, hepimizin malumu, ``polis``ten gelmektedir, ``şehir-devleti``nden. Bu iki ayrı etimolojik anlam, daha da ilginç bir yoruma kapı aralar: Başlangıçta çatışma, uyumsuzluk, kaotik bir durum mu vardır, yoksa çatışmasız, uyumlu, düzenli bir durum mu? Bu tartışmadaki tezlerin ve antitezlerin sonsuza kadar götürülemeyeceği, her iki tezin de aynı geçerlilikte savunulacağı aşikardır.
  Bir hafta sürecek olan yazokulunda, politika felsefesi tarihinden filozoflara ve belli başlı problemlerin tartışılmasına yer verilecektir. Antikçağdan günümüz dünyasına uzanan bu serüvende, politika felsefesini biçimlendiren en önemli filozofların düşünceleri ele alınacak, bu fiilozofların insani yaşamı şekillendirirken ortaya koydukları problemler ve sorular tartışılmaya çalışılacaktır. Belli başlı problemlerse şunlardır: Politika ile politika teorisi arasında bir fark var mıdır?
  Kadim Grek toplumunun politika algısı neye denk geliyordu?
  Özel alan, toplumsal alan, politik alan arasındaki farklar nelerdir?
  
Politik bir yaşamı biçimlendiren öğeler, diğer yaşam formlarından nasıl ayrılır?
  Klasik ve modern politika felsefesinin ayırt edici özellikleri nelerdir? İkisinin arasına bir sınır çizmek mümkün müdür?
  Ahlâkî eylem ile politik eylemi karakterize eden öğeler farklı mıdır?
  Doğa durumu ile toplumsal sözleşme arasındaki ilişkiyi neler belirler?
  Özel irade ile genel irade arasındaki uyum sorunu nasıl aşılır?
  Özgürlük, hak, yasa ve devlet arasındaki ilişkinin meşruiyeti nasıl sağlanır?
  Burjuva toplumu ile devlet arasındaki çatışkıyı nasıl kavramsallaştırabiliriz?
  On dokuzuncu yüzyılda politika ile tarih arasındaki ilişki neden önemlidir?
  Şiddetin ontolojisini ele almak, insanın varoluşundaki gizli sırları açığa sermemizi sağlayabilir mi?
  Çağımızda demokrasinin anlamı ne olabilir?
   
 • Hedef Kitle
  18 yaş ve üstü. Başvuruların değerlendirilebilmesi için adaylardan felsefeyle niye ilgili olduklarına, bu programa niye katılmak istediklerine dair ortalama 300 kelimelik bir başvuru yazısı istenmektedir. Başvuru yazılarının değerlendirilmesine bağlı olarak kontenjan dâhilinde öğrenci kabul edilecektir.
   
 • Kontenjan 25 kişi
 • Ücret
  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770 TL, çadırlar için 560 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir.
   
 • Genel Bilgi
  Eğitmenler ikişer saatlik seminerlerle politika felsefesinin farklı konularını anlatacaklardır. Katılımcıların konuya ilgi duymaları ve web sitesinde daha sonra ilan edilecek olan okumaları kampa gelmeden önce yapmaları beklenmektedir. Seminerlere aktif katılım arzulanmakla birlikte, ödev ve sınav gibi zorunluluklar yoktur.


  Politika Felsefesi Yazokulu Okuma Listesi

  N.P. Boyacı, “Platon”, Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Zizek’e, ed. Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç, Doğu-Batı Yay., Ankara, ss. 23-47, 2014; Platon, Sokrates’in Savunması, çev. Erman Gören, Alfa Yay., İstanbul, 2015.

   

  Aristoteles, Politika, çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi Yay., İstanbul, 2014.

   

  Tunçel, Ahu (2010). “Niccolò Machiavelli ve Cumhuriyetin Renaissence’ı”, Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay., ss. 149-188.

   

  Benedictus Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (16. ve 20. Bölümler), çev. Cemal Bâli Akal ve Reyda Ergün, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2008; Politik İnceleme (2. ve 5. Bölümler), çev. Murat Erşen, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2015.

   

  Thomas Hobbes, “İkinci Kısım: Devlet Üzerine”, Leviathan, çev. Semih Lim, YKY, İstanbul, 2017; Önder Kulak, “Thomas Hobbes”, Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Zizek’e, ed. Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç, Doğu-Batı Yay., Ankara, ss. 217-235.

   
   

  John Locke, Hükümet Üstüne İkinci Tez, çev. Aysel Doğan, İlya Yay., İzmir, 2010.

   

  Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2017.

   

  G.W.F. Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, çev. Cenap Karakaya, Sümer Yay., İstanbul, 2016; Stephen Houlgate, “Hegel’in Hukuk Felsefesinin Anahatları’na Giriş”, çev. Güçlü Ateşoğlu, Felsefelogos (“Marksist Estetik Sayısı”), Umuttepe Yay., İstanbul, 2015, ss. 169-181.

   

  Karl Marx, “Alman İdeolojisi”, çev. Kurtul Gülenç, Hayal/et (Seçme Yazılar), David McLellan (İngilizce edisyonun editörü),  Güçlü Ateşoğlu (Türkçe edisyonun editörü), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2017, ss. 202-232.

   

  Friedrich Nietzsche, “İkinci İnceleme”, Ahlakın Soykütüğü, çev. Zeynep Alangoya, Kabalcı Yay., İstanbul, 2011.

   

  Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, çev. Ece Göztepe, Metis Yay., İstanbul, 2006.

   

  Kurtul Gülenç, Frankfurt Okulu, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2015.

   

  Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, çev. B.S. Şenel, İletişim Yay., İstanbul, 2003.

   

  Jacques Rancière, Siyasalın Kıyısında, çev. A.U. Kılıç, Metis Yay., İstanbul, 2007.

   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmenler

NPB: Nihal Petek Boyacı (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü) – Sokrates-öncesi Dönem, Sokrates, Platon
RG: Refik Güremen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü) – Aristoteles, Rousseau
AT: Ahu Tunçel (Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü) – Machiavelli, Arendt
BE: Bülent Eken (Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü) – Spinoza, Nietzsche
GA: Güçlü Ateşoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü) – Hobbes, Locke, Hegel
KG: Kurtul Gülenç (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü) – Marx, Frankfurt Okulu
EY: Erdoğan Yıldırım (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü) – Schmitt, Rancière

Saatler
14 Ağustos
15 Ağustos
16 Ağustos
18 Ağustos
19 Ağustos
20 Ağustos
09:30-11:30 Politika Felsefesi Nedir (Genel) Platon (N.P.B.) Spinoza (B.E.)   Nietzsche (B.E.) Arendt (A.T.)
15:00-17:00   Aristoteles (R.G.)  Hobbes - Locke (G.A.) Hegel (G.A.) Carl Schmitt (E.Y.) Ranciere (E.Y.)
17:15-19:15 Sokrates-öncesi ve Sokrates (N.P.B.) Machivelli (A.T.) Rousseau (R.G.) Marx (K.G.) Frankfurt Okulu (K.G.) Değerlendirme Toplantısı